Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY

„ODROBINA RADOŚCI”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości”.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  osób o celach nie zarobkowych.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7. IV. 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24. IV. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§ 5

Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną w rozumieniu ustawy z dnia 24. IV. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności; ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 8

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza granicami RP z poszanowaniem prawa państw, gdzie Stowarzyszenie prowadzi działalność.

§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 10

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w Statucie, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 11

1.     Stowarzyszenie nie stosuje zasad bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz Stowarzyszenia.

2.     Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w Stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze Stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

3.     Stowarzyszenie może należeć do federacji organizacji pozarządowych.

4.     Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest:

1.     Działalność na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

2.     Zapewnienie osobom wymienionym w pkt 1 wypoczynku letniego i zimowego oraz zajęć rekreacyjnych w czasie wolnym, rozwijanie ich potrzeb w sferze kultury i sztuki, edukacji, turystyki itp.

3.     Poprawa warunków bytowych i zdrowotnych.

4.     Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

5.     Pomoc rzeczowa i finansowa wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze  w celu poprawy ich warunków bytowych i socjalnych przy usamodzielnianiu się.

6.     Integracja środowiska lokalnego.

7.     Podejmowanie działań publicznych na rzecz integracji dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych ze środowiskiem np. organizowanie imprez okolicznościowych,  sportowych, kulturalno – rozrywkowych, konkursów i innych.

8.     Propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów Stowarzyszenia.

9.     Stowarzyszenie niesie pomoc społeczną i socjalną.

10. Likwidacja barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego.

§ 13

Sposoby działania:

1.     Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów oraz darczyńców na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

2.     Pomoc, o której mowa w pkt 1 polega przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy.

3.     Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

4.     Tworzenie i realizacje programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych opartych na metodach pedagogiczno-psychologicznych.

5.     Działalność wydawnicza i popularyzatorska.

6.     Wyrób i sprzedaż rzeczy służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

7.     Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

8.     Stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.

9.     Organizowanie spotkań integracyjnych, kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych i innych.

10.     Organizowanie aukcji, loterii fantowej prac wykonanych przez dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych, członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych.

11.     Wsparcie organizacyjne i finansowe dzieci i młodzieży w wyjazdach na imprezy integracyjne organizowane w kraju , a także poza granicami RP.

12.     Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez okolicznościowych.

13.     Organizowanie zbiórek okolicznościowych na rzecz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

14.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i działalność gospodarczą.

15.     Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych - pisanie projektów.

16.     Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

17.     Budowa, modernizacja, remont placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych.

18.     Promocja stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 14

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2.     Stowarzyszenie posiada członków:

a)     Zwyczajnych

b)    Wspierających

c)     Honorowych

3.     Członkiem Zwyczajnym –  może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna do podejmowania czynności prawnych i nie  pozbawiona praw publicznych; członków zwyczajnych na   podstawie  deklaracji  pisemnej  przyjmuje  Zarząd,  po  przedstawieniu  pozytywnej  opinii  dwóch członków Stowarzyszenia.

4.     Członkiem Wspierającym – może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna,  bez  względu  na  obywatelstwo,  zainteresowana merytoryczną lub doradczą działalnością  Stowarzyszenia, osoba ta zostanie przyjęta przez Zarząd. Członkiem  wspierającym może być osoba   prawna, która   działa  w    Stowarzyszeniu  za pośrednictwem  swego przedstawiciela.

5.     Członkiem Honorowym – może być osoba fizyczna bez  względu  na    obywatelstwo, szczególnie  zasłużona dla realizacji celów statutowych  Stowarzyszenia; członkostwo   honorowe   nadaje  Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Zwyczajni mają prawo do :

1)    czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach  do władz Stowarzyszenia,

2)    udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)    uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

4)    zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia ,

5)    korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

6)    odwoływania się od uchwały do Walnego Zebrania Członków Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 16

Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:

1)    przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,

2)    aktywne uczestnictwo w zebraniach członków,

3)    podejmowanie działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia,

4)    udział w organizacji co najmniej dwóch inicjatyw Stowarzyszenia w ciągu roku,

5)    uczestniczenie w gromadzeniu i pomnażaniu środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową,

6)    regularne opłacanie składek członkowskich,

7)    dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17

1.     Członkowie Wspierający i Honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, jednakże mogą uczestniczyć w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członkowie Wspierający i Honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich.

2.     Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.     Członkowie Stowarzyszenia, a także jego pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są z nimi związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi” nie mogą być beneficjentami, udzielanych przez Stowarzyszenie pożyczek, ani zabezpieczenia ich zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.

4.     Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w pkt 3 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.     Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w pkt 3 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

                6.     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)    dobrowolnego wystąpienia – z dniem określonym w piśmie do Zarządu informującym o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

2)    śmierci członka,

3)    skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie opłacania składek członkowskich,

4)    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Zarządu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

5)    utraty praw obywatelskich i zdolności do czynności prawnych,

6)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

7)    rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które nadały tytuł Członka Honorowego.

Członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia ww. decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków w formie uchwały jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2.     Zarząd Stowarzyszenia,

3.     Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 20

               1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

               2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)     z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,

b)    z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Walne   Zebranie Członków zwyczajne  jest  zwoływane co najmniej raz  w  roku przez  Zarząd   Stowarzyszenia.    Termin  i  miejsce  obrad  Zarząd  podaje do wiadomości   wszystkich  członków  co   najmniej  na  7  dni  przed   terminem Zebrania, w najbardziej skuteczny sposób.

5. Walne  Zebranie  Członków  nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.  Jest  zwoływane  przez  Zarząd  z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub  pisemny  wniosek  co  najmniej  1/3  ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1)    uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

2)    uchwalanie budżetu,

3)    wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4)    udzielanie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,

5)    uchwalanie Regulaminu władz Stowarzyszenia,

6)    określanie wysokości zobowiązań finansowych jakie może zaciągnąć Zarząd,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,

8)    dokonywanie zmian w Statucie,

9)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, a należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

     10) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

                             11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał  Zarządu,

                             12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

                             13) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

            14) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji (zgodnie z zapisem § 10 Statutu).

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, wszystkie decyzje zapadaja w głosowaniu jawnym 2/3 głosów.

§ 23

1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.     Zarząd składa się z czterech członków, w tym: Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

3.     Wybory członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Zastępca Prezesa.

5.     Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

6.     Członkowie wybrani do Zarządu mogą tę samą funkcję pełnić dwie kadencje lub dłużej.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

3)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

4)    zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

5)    zatrudnianie fachowego personelu pomocniczego i ustalanie wynagrodzeń,

6)    prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym ewidencji składek członkowskich oraz dokumentacji finansowej i rachunkowej według obowiązujących przepisów,

7)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie członków),

8)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

9)    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

11)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 25

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 26

1.     W sytuacji, gdy skład Zarządu ulegnie zdekompletowaniu do 1/2 jego składu w czasie trwania kadencji, skład jego może zostać uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2.     W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/4 składu organu.

§ 27

1.     Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członka.

2.     Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą swą funkcję pełnić przez trzy kolejne kadencje.

5.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

6.     W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które:

            a)  wchodzą w skład Zarządu,

            b)  były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7.     Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swych funkcji nie mogą otrzymać od Stowarzyszenia wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych, uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r., o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28

1.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)        kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki  finansowej,

2)        występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,

3)        składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

5)        wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.     Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.

3.     Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

4.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 29

1.     Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

2.     Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący.

3.     Członkowie Komisji przy wykonywaniu swych czynności mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.

4.     Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca.

§ 30

1.     Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia ( zgodnie z art. 8. ust.5, pkt 2 ww. ustawy).

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich,

b)    z darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz dotacji,

c)     ze spadków lub zapisów,

d)    z odpłatnej działalności statutowej,

e)     z ofiarności publicznej,

f)      z wpływów ze zbiórek publicznych,

g)     innych form dopuszczonych prawem.

2.     Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.     Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4.     Fundusze Stowarzyszenia służą do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

5.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym.

7.     Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

8.     Do reprezentowania Stowarzyszeniawystarcza jednoosobowe działanie Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa.  A do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1.     Zmiana Statutu, a także rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, wszystkie decyzje zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym 2/3 głosów.

2.     W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje także uchwałę o sposobie jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z  2001 r. Nr 79, poz.  855 ze zm.), ustawa z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.).