Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

Adres:

15-320 Białystok, ul. 11 Listopada 6

e-mail:  odrobinaradosci@wp.pl

Telefon:

85 742 40 11

kom. 503612950;       

 


Wyświetl większą mapę

 

 

Nr konta

z Polski 12 8774 0000 2600 4574 2000 0010

z zagranicy SWIFT CODE: POLUPLPR

PL 12 8774 0000 2600 4574 2000 0010

 

RODO - obowiązek informacyjny

 

 

Zgodnie z art.13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Informuję, że:      

1.       Administratorem Ochrony Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości”    odrobinaradosci@wp.pl

2.       Nie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.       Dane osobowe Pana/Pani/dzieci będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu między innymi:

1)               realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2)               publikacji wizerunku na portalach społecznościowych

3)               zawierania umów cywilno-prawnych

4)               przeprowadzania operacji bankowych.

4.       Odbiorcami Pani/Pana/dzieci danych będą podmioty uprawnione do  uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przetwarzania danych osobowych np. ZUS, firmy ubezpieczeniowe, Banki.

5.       Dane osobowe Pana/Pani/dzieci przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa dot. Archiwizacji.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.       Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8.       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.